Azbesztmérés

Mit tehet Ön?

Mit tehet magánszemélyként?

 • Kerülje az olyan helyeket, ahol bontási törmelék, építési hulladék van!

 • Kerülje az azbeszttartalmú anyagok rongálását!

 • Ha azbeszt por került egy felületre, ne porolja, söpörje, vagy porszívózza le, mert a szálak a levegőbe jutnak! Nedves anyaggal takarítsa, az nem engedi a levegőbe jutni a szálakat!

 • Amennyiben sérült azbeszttartalmú felülettel találkozik, úgy feltétlen különítse el az anyagot gyerekektől, kisállatoktól!

  A Magyar Állam is felismerte, hogy az azbeszt feltárást és eltávolítást támogatni szükséges, ezért többek között az azbeszt hulladék megfelelő helyen történő ártalmatlanítását támogatja azzal, hogy a lakosságnál képződött azbesztet tartalmazó bontási hulladék esetében nem szükséges a hulladéklerakási járulékot (6000 Ft/t) megfizetni 2017. január 1-től (2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 69.§)

 • Kérje az Apave segítségét! Amit vállalunk:

  • helyszíni állapotfelmérés, veszélytelenítés előtti tanácsadás;

  • bontás utáni tanácsadás állapotfelméréssel;

  • illetve szükség esetén a mentesítés.

Mit tehet munkaadóként, ingatlanüzemeltetőként, intézményvezetőként, szállodatulajdonosként?

A mun­kál­ta­tó kö­te­les­sé­ge biz­to­sí­ta­ni a egész­sé­get nem ve­szé­lyez­te­tő és biz­ton­sá­gos mun­ka­vég­zés fel­té­te­le­it.

Mun­ka­adó­ként, in­gat­lan­üze­mel­te­tő­ként, in­téz­mény­ve­ze­tő­ként vagy szál­lo­da­tu­laj­do­nos­ként biz­to­sít­hat­ja mun­ka­vál­la­lói ill. lá­to­ga­tói, – az­beszt szem­pont­ból – biz­ton­sá­gos mun­ka­vég­zé­sét és ki­kap­cso­ló­dá­sát a kö­vet­ke­ző lé­pé­sek meg­té­te­lé­vel:

 • az azbeszt és RCF tartalmú anyagok teljes körű vállalati felmérése;

 • szükség esetén azbesztmentesítés megkezdése;

 • mentesítések folyamatának szakszerű felügyelete (mérések, tisztított területek átvétele stb.);

 • a munkahelyi légterek szervetlen szálló rost szám szerinti koncentrációjának meghatározása;

 • az azbeszt rostok típusának meghatározása elektronmikroszkóppal felszerelt laboratóriumban.

Fon­tos, hogy so­ha ne pró­bál­ja meg ön­ál­ló­an el­tá­vo­lí­ta­ni az az­besz­tet! Ha az­beszt­gya­nús ter­mék­kel ta­lál­ko­zik, kér­je szak­ér­tő­ink se­gít­sé­gét! A le­bon­tott az­beszt és az­beszt­pa­la ér­té­ke­sí­té­se, va­la­mint in­gyen át­adá­sa ti­los!

Ha bi­zony­ta­lan ab­ban, hogy van-e egész­ség­ká­ro­sí­tó az­beszt a há­zá­ban, mun­ka­he­lyén vagy egyéb kör­nye­ze­té­ben, hív­ja szak­ér­tő­in­ket egy hely­szí­ni fel­mé­rés­re!

Amennyi­ben az ál­ta­lunk vizs­gált épü­let az­beszt men­tes vagy az­beszt biz­ton­sá­gos, er­ről ta­nú­sít­ványt ál­lí­tunk ki, mely nö­ve­li az in­gat­lan ér­té­két és lá­to­ga­tói bi­zal­mát.

Vegye fel a kapcsolatot Szakértőinkkel!

Tölt­se ki űr­la­pun­kat, és kol­lé­gánk ha­ma­ro­san fel­ke­re­sik Önt!

Kapcsolatfelvétel