Azbesztmérés

Ne tegye ki magát Ön sem az azbeszt veszélyének!

Az Egész­ség­ügyi Vi­lág­szer­ve­zet (WHO) meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy az az­beszt rák­kel­tő ha­tá­sú, ezért fel­hasz­ná­lá­sát be­til­tot­ták.

Az az­beszt ha­tá­sai gyak­ran csak 25-40 év­vel ké­sőbb je­lent­kez­nek. Főbb tü­ne­tei a lég­szomj, ele­in­te csak ter­he­lés­re, ké­sőbb nyu­gal­mi ál­la­pot­ban is. Eh­hez tár­sul­hat fá­ra­dé­kony­ság, kö­hö­gés, mell­ka­si szo­rí­tó ér­zés és fáj­da­lom.

Tá­jé­ko­zód­jon, és kér­je szak­ér­tő­ink se­gít­sé­gét, hogy biz­ton­ság­ban tud­has­sa csa­lád­ját!