Az azbesztről

Mi az azbeszt?

Az az­beszt a ter­mé­szet­ben elő­for­du­ló szá­las szer­ke­ze­tű ás­vány, mely­nek szá­lai rend­kí­vül erő­sek és el­len­áll­nak a ma­gas hő­mér­sék­let­nek is, ezért el­ter­jed­ten al­kal­maz­ták hő- és hang­szi­ge­te­lés­re, tűz­ál­ló anyag­ként.

Kapcsolat

Az­beszt­tar­tal­mú ter­mé­kek­kel leg­in­kább szi­ge­te­lé­sek, pa­la­te­tők, cso­ma­go­lá­sok, ipa­ri tö­mí­té­sek, va­la­mint jár­mű­vek fék­be­tét­jei ésj kup­lung­tár­csái ese­té­ben ta­lál­koz­ha­tunk.

Hol találkozhatunk vele?

Az­beszt­tar­tal­mú ter­mé­kek­kel leg­in­kább szi­ge­te­lé­sek, pa­la­te­tők, cso­ma­go­lá­sok, ipa­ri tö­mí­té­sek, va­la­mint jár­mű­vek fék­be­tét­jei és kup­lung­tár­csái ese­té­ben ta­lál­koz­ha­tunk.

Le­gel­ter­jed­tebb az az­beszt ce­ment, il­let­ve a szórt az­beszt al­kal­mazá­sa. A leg­gyak­rab­ban hasz­nált az­beszt ce­ment kb. 10-15% azbeszt­ros­tot tar­tal­maz, me­lyet a kész­ter­mék­ben je­len­tős mér­té­kű ce­ment köt össze, így a ve­szélyt je­len­tő az­beszt­ros­tok csak az anyag ká­ro­so­dá­sa ese­tén jut­hat­nak ki a le­ve­gő­be.

A szórt az­beszt azon­ban az em­be­ri egész­ség­re leg­ve­szé­lye­sebb az­beszt ter­mék, hi­szen kb. 90%-ban tar­tal­maz az­beszt­ros­to­kat, me­lye­ket mind­össze ke­vés ce­ment köt össze, így a ki­por­zás ve­szé­lye igen ma­gas.

GALÉRIA

1. Ereszcsatornák és lefolyócsövek

2. Ereszdeszka

3. Padlólapok

4. Ereszcsatornák és lefolyócsövek

5. Bojler, vízmelegítő

6. Biztosítószekrény

7. Álmennyezet

8. Lambéria

9. Szigetelés

10. Víztartály

11. Vezetékek

Milyen épületekben lehet szórt azbeszt?
 • lakótelepi, valamint a 2000 előtt épült házakban;
 • középületekben: művelődési ház, iskola, óvoda, templom, színház, irodaház, kórház, szállók, öregek otthona, pályaudvarok stb.
 • ipari épületekben.
Az épület mely részében találkozhatunk szórt azbeszttel?
 • kazánoknál, fűtéscsöveknél, valamint központi fűtés-vezetékeknél;
 • az alagsori födémben, közösségi és tároló helyiségekben (pl.: babakocsi tároló);
 • kazánban, kéményben, légkondicionáló berendezésekben;
 • az ipari csarnokok, pályaudvarok, stb. tetőszerkezetében;
 • palatetőkben;
 • tűzveszélyes helyiségek (pl.: laboratóriumok) szigetelésénél.

Miért veszélyes az azbeszt?

Az az­beszt­nek mi­nő­sü­lő va­la­mennyi szi­li­kát­faj­ta sú­lyo­san egész­ség­ká­ro­sí­tó ha­tá­sú, így pél­dá­ul be­lé­le­gez­ve da­ga­nat­kel­tő, to­xi­kus, rá­kot vagy sú­lyos és ir­re­ver­zi­bi­lis tü­dő­ká­ro­so­dást okoz­hat.

Az az­beszt el­ső­sor­ban a le­ve­gő­ből be­lé­le­gez­ve jut a szer­ve­ze­tünk­be.

Mi­vel az az­beszt hosszá­ban könnyen ha­sad, így egé­szen vé­kony szá­lak jön­nek lét­re, me­lyek át­mé­rő­je ki­sebb a tü­dőnk­be ve­ze­tő hör­gők át­mé­rő­jé­nél, így könnyen be­jut a tü­dő mé­lyebb ré­te­ge­i­be, ahol meg­ta­pad, majd – akár több év­ti­ze­des lap­pan­gá­si idő után – be­to­ko­zó­dik, és kó­ros el­vál­to­zá­so­kat idéz­het elő.

Milyen jogi szabályozások vonatkoznak rá?

Európai irányelvek:
 • 1983 óta tilos a kékazbeszt felhasználása.
 • 1985-től korlátozták a többi azbesztfajta alkalmazását.
 • 1991-től tilos az összes amfibolazbeszt alkalmazása.
 • 1999-től tilos a krizotil alkalmazása (2005-ig kellett az irányelveknek megfelelő törvényeket a tagországoknak megalkotni).
Magyarország:
 • 1992-től tilos a kékazbeszt alkalmazása.
 • 2005-től tilos a krizotil alkalmazása.

Fon­tos, hogy so­ha ne pró­bál­ja meg ön­ál­ló­an el­tá­vo­lí­ta­ni az az­besz­tet! Ha az­beszt­gya­nús ter­mék­kel ta­lál­ko­zik, kér­je szak­ér­tő­ink se­gít­sé­gét! A le­bon­tott az­beszt és az­beszt­pa­la ér­té­ke­sí­té­se, va­la­mint in­gyen át­adá­sa ti­los!
Ha bi­zony­ta­lan ab­ban, hogy van-e egész­ség­ká­ro­sí­tó az­beszt a há­zá­ban, mun­ka­he­lyén vagy egyéb kör­nye­ze­té­ben, hív­ja szak­ér­tő­in­ket egy hely­szí­ni fel­mé­rés­re!

KapcsolatFELVÉTEL