Védekezés, megelőzés

Az az­beszt és az RCF tar­tal­mú anya­gok fel­mé­ré­se és ár­tal­mat­la­ní­tá­sa szá­mos fel­adat­tal jár, és ko­moly szak­ér­tel­met kö­ve­tel. Ezek az anya­gok nem csu­pán ipa­ri kör­nye­zet­ben okoz­hat­nak ve­szé­lye­ket, ha­nem a la­kos­ság kö­ré­ben is. Az az­beszt meg­ta­lál­ha­tó lép­cső­há­zak­ban, ga­rá­zsok­ban, te­tő­bur­ko­la­tok­ban, le­fo­lyó­csö­vek szi­ge­te­lé­sé­nél, ké­mény­bé­lé­sek­ben és saj­nos to­váb­bi szá­mos he­lyen is, nem csu­pán la­kó­épü­le­tek­ben, de köz­in­téz­mé­nyek­ben, szál­lo­dák­ban, sport­lé­te­sít­mé­nyek­ben stb.

Ah­hoz, hogy biz­to­sak le­gyünk ben­ne, hogy nem va­gyunk ki­té­ve az az­beszt ál­tal oko­zott ve­szé­lyek­nek, a kö­vet­ke­ző lé­pé­se­ket ér­de­mes el­vé­gez­ni egy szak­ér­tő be­vo­ná­sá­val:

1. Azbesztfeltárás, felmérés (azbeszttérkép elkészítése)

Amennyi­ben fel­me­rül a gya­nú­ja an­nak, hogy a kör­nye­ze­tünk­ben egész­ség­ká­ro­sí­tó az­beszt ta­lál­ha­tó, úgy ér­de­mes fel­ven­nünk a kap­cso­la­tot egy szak­ér­tő­vel, aki elő­ször el­vég­zi a fel­mé­rést, mely so­rán meg­fe­le­lő szá­mú anyag­min­tát vesz, és azok (op­ti­má­lis eset­ben akk­re­di­tált) la­bo­ra­tó­ri­um­ban tör­té­nő elem­zé­se után meg­ál­la­pít­ja a vizs­gált anya­gok pon­tos össze­té­te­lét, va­la­mint szük­ség ese­tén le­ve­gő­tisz­ta­sá­gi mé­ré­se­ket is vé­gez. A fel­mé­rés ered­mé­nye­it egy jegy­ző­könyv­ben ad­ja át, mely tar­tal­maz egy ún. az­beszt­tér­ké­pet a min­ta­vé­te­li jegy­zék­kel és fo­tók­kal do­ku­men­tál­va, mely se­gít­sé­gé­vel pon­to­san be­azo­no­sít­ha­tó­ak a fel­tárt ve­szé­lyes anya­gok és a koc­ká­za­tot je­len­tő hely­szí­nek. Ezen fe­lül a szak­ér­tő ja­vas­la­tot tesz az az­beszt ár­tal­mat­la­ní­tá­sá­nak le­het­sé­ges mód­ja­i­ra, a szak­sze­rű men­te­sí­tés­re, il­let­ve ve­szély­te­le­ní­tés­re.

2. Azbeszt mentesítés, veszélytelenítés

Amennyi­ben meg­ál­la­pí­tást nyert, hogy az­beszt­tar­tal­mú anyag van a fel­mért kör­nye­zet­ben, úgy dön­te­nünk kell a to­váb­bi lé­pé­sek­ről.
Az, hogy ho­gyan ve­szély­te­le­nít­jük a je­len lé­vő az­besz­tet, az függ az az­beszt­tar­tal­mú anyag faj­tá­já­tól (kö­tött vagy szórt), az anyag ál­la­potától (jó mi­nő­sé­gű, vagy ron­csolt, ki­por­zás­ve­szé­lyes), egyéb tu­laj­don­sá­ga­i­tól, va­la­mint az el­he­lyez­ke­dé­sé­től. Se­gí­tünk a meg­fe­le­lő vá­lasz­tás­ban a kü­lön­bö­ző le­he­tő­sé­gek egész­ség­ügyi, gaz­da­sá­gi és jo­gi von­za­ta­i­nak is­mer­te­té­sé­vel.

Fon­tos meg­em­lí­te­ni, hogy men­te­sí­tést csak er­re sza­ko­so­dott és ta­pasz­ta­lat­tal ren­del­ke­ző cég vé­gez­het. A szak­sze­rűt­len men­te­sí­tés egész­ség­ügyi koc­ká­za­tot és a ké­sőb­bi­ek­ben ál­ta­lá­ban több­let­költ­sé­get je­lent a meg­ren­de­lő szá­má­ra is.

Fon­tos, hogy so­ha ne pró­bál­ja meg ön­ál­ló­an el­tá­vo­lí­ta­ni az az­besz­tet! Ha az­beszt­gya­nús ter­mék­kel ta­lál­ko­zik, kér­je szak­ér­tő­ink se­gít­sé­gét! A le­bon­tott az­beszt és az­beszt­pa­la ér­té­ke­sí­té­se, va­la­mint in­gyen át­adá­sa ti­los!
Ha bi­zony­ta­lan ab­ban, hogy van-e egész­ség­ká­ro­sí­tó az­beszt a há­zá­ban, mun­ka­he­lyén vagy egyéb kör­nye­ze­té­ben, hív­ja szak­ér­tő­in­ket egy hely­szí­ni fel­mé­rés­re!

KaPcsOlatfelvétel