Megtörtént esetek

Megtörtént esetek

Az az­beszt ár­tal­mas­sá­gát és egész­ség­re gya­ko­rolt ne­ga­tív ha­tá­sát szá­mos pél­da bi­zo­nyít­ja. Több or­szág­ban ké­szül­tek je­len­té­sek ar­ról, hogy az az­beszt ki­tett­ség, va­la­mint az az­besz­tó­zis, a tü­dő­rák, a mell­hár­tya­gyul­la­dás és a me­so­t­he­li­o­ma ki­ala­ku­lá­sa kö­zött össze­füg­gés fi­gyel­he­tő meg.

Az Ame­ri­kai Kör­nye­zet­vé­del­mi Hi­va­tal (EPA), az Egész­ség­ügyi Világ­szer­ve­zet (WHO), va­la­mint az Ame­ri­kai Egész­ség­ügyi és Hu­mán Szol­gál­ta­tá­sok Mi­nisz­té­ri­u­ma (DHHS) meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy az az­beszt ká­ros az em­be­ri szer­ve­zet­re, és rák­kel­tő ha­tá­sú, ezért be­til­tot­ták az az­beszt fel­hasz­ná­lá­sát.

Saj­nos en­nek el­le­né­re az 1900-as évek­ben be­épí­tett az­beszt­ter­mé­kek a mai na­pig je­len­tős ká­ro­kat és meg­be­te­ge­dé­se­ket okoz­nak.

Kapcsolat

Néhány nyilvánosságra került hazai eset*

Azbeszt körképek Magyarországon:

Az azbeszt lassú gyilkos

Azbeszt: a „magyar Csernobil”

A selypi cementgyár áldozatai:

Ismét meghalt egy ember az azbeszt miatt

Gyerekkori azbesztmérgezésbe halt bele egy kétgyermekes férfi

Azbeszt: megtisztítják a selypi veszélyzónát

Újabb halál az azbeszt perben

Azbeszt port árasztó halálgyár mellett nőtt fel

Azbeszt a Népligetnél:

Azbesztveszély a népligeti buszpályaudvaron

„Láthatatlan gyilkos” a Népligetben

Azbeszt száll a Népliget fölött?

Azbesztet lélegeznek be a népligeti utasok

Azbeszt a honvédségnél:

A magyar állam megmérgezte az apámat, de tíz éve tagadja

Fon­tos, hogy so­ha ne pró­bál­ja meg ön­ál­ló­an el­tá­vo­lí­ta­ni az az­besz­tet! Ha az­beszt­gya­nús ter­mék­kel ta­lál­ko­zik, kér­je szak­ér­tő­ink se­gít­sé­gét! A le­bon­tott az­beszt és az­beszt­pa­la ér­té­ke­sí­té­se, va­la­mint in­gyen át­adá­sa ti­los!
Ha bi­zony­ta­lan ab­ban, hogy van-e egész­ség­ká­ro­sí­tó az­beszt a há­zá­ban, mun­ka­he­lyén vagy egyéb kör­nye­ze­té­ben, hív­ja szak­ér­tő­in­ket egy hely­szí­ni fel­mé­rés­re!

KaPcsOlatfelvétel

A meghivatkozott cikkek valóságtartalmáért a szerző felel!