Mit tehet Ön?

Mit tehet magánszemélyként?

Kerülje az olyan helyeket, ahol bontási törmelék, építési hulladék van!

Kerülje az azbeszttartalmú anyagok rongálását!

Ha azbeszt por került egy felületre, ne porolja, söpörje, vagy porszívózza le, mert a szálak a levegőbe jutnak! Nedves anyaggal takarítsa, az nem engedi a levegőbe jutni a szálakat!

Amennyiben sérült azbeszttartalmú felülettel találkozik, úgy feltétlen különítse el az anyagot gyerekektől, kisállatoktól!

Kérje a MAir-Scope Szolgáltató Kft. segítségét!
Amit vállalunk:

helyszíni állapotfelmérés, veszélytelenítés előtti tanácsadás;

bontás utáni tanácsadás állapotfelméréssel;

illetve szükség esetén a mentesítés.

Mit tehet munkaadóként, ingatlanüzemeltetőként, intézményvezetőként, szállodatulajdonosként?

A mun­kál­ta­tó kö­te­les­sé­ge biz­to­sí­ta­ni a egész­sé­get nem ve­szé­lyez­te­tő és biz­ton­sá­gos mun­ka­vég­zés fel­té­te­le­it.
Mun­ka­adó­ként, in­gat­lan­üze­mel­te­tő­ként, in­téz­mény­ve­ze­tő­ként vagy szál­lo­da­tu­laj­do­nos­ként biz­to­sít­hat­ja mun­ka­vál­la­lói ill. lá­to­ga­tói, – az­beszt szem­pont­ból – biz­ton­sá­gos mun­ka­vég­zé­sét és ki­kap­cso­ló­dá­sát a kö­vet­ke­ző lé­pé­sek meg­té­te­lé­vel:

Az azbeszt és RCF tartalmú anyagok teljes körű vállalati felmérése;

szükség esetén azbesztmentesítés megkezdése;

mentesítések folyamatának szakszerű felügyelete (mérések, tisztított területek átvétele stb.);

a munkahelyi légterek szervetlen szálló rost szám szerinti koncentrációjának meghatározása;

az azbeszt rostok típusának meghatározása elektronmikroszkóppal felszerelt laboratóriumban.

Fon­tos, hogy so­ha ne pró­bál­ja meg ön­ál­ló­an el­tá­vo­lí­ta­ni az az­besz­tet! Ha az­beszt­gya­nús ter­mék­kel ta­lál­ko­zik, kér­je szak­ér­tő­ink se­gít­sé­gét! A le­bon­tott az­beszt és az­beszt­pa­la ér­té­ke­sí­té­se, va­la­mint in­gyen át­adá­sa ti­los!
Ha bi­zony­ta­lan ab­ban, hogy van-e egész­ség­ká­ro­sí­tó az­beszt a há­zá­ban, mun­ka­he­lyén vagy egyéb kör­nye­ze­té­ben, hív­ja szak­ér­tő­in­ket egy hely­szí­ni fel­mé­rés­re!

KaocsOlatfelvétel