Miért válasszon minket?

Miért válasszon minket?

Cé­günk, a MAir-Sc­ope Szol­gál­ta­tó Kft. több mint 10 éves ha­zai ta­pasz­ta­lat­tal áll ügy­fe­lei ren­del­ke­zé­sé­re.

Cégünk az azbesztmentesítéssel kapcsolatos szol­gál­ta­tá­sok szé­les kö­ré­vel nyújt se­gít­sé­get a ha­zai és eu­ró­pai jog­sza­bá­lyok­nak va­ló meg­fe­le­lés­ben, ga­ran­tál­va az egész­sé­get és biz­ton­sá­got nem ve­szé­lyez­te­tő mun­ka­vég­zést, kör­nye­ze­tünk meg­óvá­sát és a fenn­tart­ha­tó fej­lő­dést.

Part­ne­re­ink kö­zött tud­hat­juk a leg­na­gyobb gyár­tó­kat és szol­gál­ta­tó­kat ugyan úgy, mint egyé­ni-, kis- és kö­zép­vál­lal­ko­zá­so­kat. Kül­de­té­sünk­nek meg­fe­le­lő­en szol­gál­ta­tá­sa­in­kat úgy ala­kí­tot­tuk ki, hogy azo­kat ki­zá­ró­lag a leg­ma­ga­sabb szín­vo­na­lon lát­juk el, fo­lya­ma­tos je­len­lé­tünk­kel és tá­mo­ga­tá­sunk­kal nem csak az idő­sza­ko­san fel­me­rü­lő prob­lé­mák meg­ol­dá­sá­ban se­gí­tünk, de hosszan tar­tó együtt­mű­kö­d鬭se­ink so­rán biz­to­sít­juk a nap­ra­kész jog­sza­bá­lyi meg­fe­le­lést is.

A MAir-Sc­ope Szol­gál­ta­tó Kft. az az­beszt és RCF tar­tal­mú anya­gok­kal kap­cso­la­tos mun­ka­fel­ada­tok tel­jes fo­lya­ma­tá­ban nyújt szol­gál­ta­tá­so­kat. Szak­em­be­re­ink na­pi ru­tin­fel­ada­ta az az­beszt fel­tér­ké­pe­zé­se, a min­ta­vé­te­le­zés, a tel­jes kö­rű ta­nács­adás, va­la­mint a le­vett min­ták vizs­gá­la­ta a NAH (Nem­ze­ti Akk­re­di­tá­ló Ha­tó­ság) ál­tal ta­nú­sí­tott, spe­ci­á­lis mű­sze­rek­kel fel­sze­relt vizs­gá­ló­la­bo­ra­tó­ri­u­munk­ban. Szak­ér­tő­ink to­vább­kép­zé­se, mű­szer­par­kunk kor­sze­rű­sí­té­se, és a fel­ké­szült­sé­gün­ket iga­zo­ló, össze­ha­son­lí­tó nem­zet­kö­zi kör­mé­ré­se­ken va­ló rész­vé­tel fo­lya­ma­tos osz­tá­lyun­kon.

Főbb referenciáink erről a területről:

Dunamenti Erőmű Zrt. – Azbesztfeltárás, mentesítési tervek, levegőtisztasági mérések, mentesítések műszaki felügyelete

Levi Strauss Magyarország Kft. – Azbesztfeltárás

Asbestos Removal NV – Levegőtisztasági mérések, azbesztmentesítés műszaki felügyelete

Dunamenti Tűzvédelem Zrt. – Levegőtisztasági mérések

Danone Kft. – Azbesztfeltárás

Brown and Mason Ltd. – Azbesztfeltárás, mentesítési tervek, levegőtisztasági mérések, mentesítések műszaki felügyelete

Ignis Értékmentő Kft. – Levegőtisztasági mérések

Nitrogénművek Zrt. – Azbesztfeltárás, levegőtisztasági mérések, mentesítések műszaki felügyelete

CG Electric Systems Hungary Zrt. – Mentesítési tervek, levegőtisztasági mérések, mentesítések műszaki felügyelete

Fon­tos, hogy so­ha ne pró­bál­ja meg ön­ál­ló­an el­tá­vo­lí­ta­ni az az­besz­tet! Ha az­beszt­gya­nús ter­mék­kel ta­lál­ko­zik, kér­je szak­ér­tő­ink se­gít­sé­gét! A le­bon­tott az­beszt és az­beszt­pa­la ér­té­ke­sí­té­se, va­la­mint in­gyen át­adá­sa ti­los!
Ha bi­zony­ta­lan ab­ban, hogy van-e egész­ség­ká­ro­sí­tó az­beszt a há­zá­ban, mun­ka­he­lyén vagy egyéb kör­nye­ze­té­ben, hív­ja szak­ér­tő­in­ket egy hely­szí­ni fel­mé­rés­re!

KaPcsOlatfelvétel